Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SandraLuz geleverde producten en/of diensten.

Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

SandraLuz: de ondernemer handelend op deze website cq offerte en waarvan de contactgegevens op deze website cq offerte staan.

Klant: een zakelijke afnemer of consument die gebruik maakt van de producten en/of diensten die via SandraLuz zijn besteld.

Identiteit van de ondernemer

SandraLuz
Waterwereld 126
5658 RM EINDHOVEN
E-mailadres: info@sandraLuz.nl
KvK-nummer: 71286829
BTW-identificatienummer: NL002437356B31
IBAN: NL15 ABNA 0822 7637 96

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door SandraLuz aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Na schriftelijke bevestiging van de klant en/of uitvoering van de betaling door de klant, accepteert deze de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen door of namens SandraLuz op alle media-vormen (zowel digitaal als gedrukt) zijn geheel vrijblijvend en voor SandraLuz op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. SandraLuz accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

Overmacht en Annulering

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet SandraLuz dit de klant zo snel mogelijk per telefoon - met bevestiging per e-mail of direct per e-mail berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

SandraLuz kan in geval van overmacht - na communicatie hierover met de klant - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.

Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, extreme weersomstandigheden, geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen en storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen of leveringen stagneren.

SandraLuz behoudt zich het recht voor om opdrachten te annuleren als SandraLuz door overmacht – zijnde familieomstandigheden, ziekte of andere medische onvoorziene omstandigheden – zich daartoe gedwongen waant. SandraLuz zal dan haar uiterste best doen om naar een passende oplossing op zoek te gaan.

Cursussen en workshops

Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. SandraLuz behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Annulering van een cursus c.q. workshop door een klant dient uiterlijk zeven kalenderdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop schriftelijk te geschieden. De datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.

Annulering is kosteloos tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is klant 100% betaling verschuldigd. Tijdens of gedurende de cursus c.q. workshop is annuleren niet mogelijk. Klant is als dan 100% betaling verschuldigd. Bij het niet verschijnen van de klant zijn 100% kosten verschuldigd.

SandraLuz behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen c.q. workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Levering

De levering wordt steeds geacht te geschieden door SandraLuz, tenzij anders is bepaald. SandraLuz zal zich naar beste vermogen inspannen om de klant te adviseren in het gebruik van haar producten en diensten.

Er wordt gestreefd naar zo gelijkend mogelijke bloemstukken en decoratiematerialen zoals in de offerte cq overeenkomst is beschreven. Bloemwerk zal echter kunnen afwijken van getoonde foto’s op de website, o.a. gezien het feit dat het over het algemeen natuurproducten zal betreffen. Het geeft de klant niet het recht om in aanmerking te komen voor creditering van de overeenkomst. Daarnaast behoudt SandraLuz zich het recht voor om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp en/of keuze van de producten met als doel om de kwaliteitsstandaard te waarborgen.

SandraLuz behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Uiteraard zal SandraLuz zich inspannen om de klant te herinneren aan eventuele openstaande facturen. SandraLuz is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren ten gevolge van uitgebleven betalingen.

SandraLuz spant zich in om de bestelling zo goed mogelijk te overhandigen cq af te leveren op de overeengekomen locatie.

Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet op het bezorgadres de bestelling – indien mogelijk - bij één van de buren zal worden afgegeven. Indien de klant of diens representant niet thuis is én buren niet in staat zijn cq dan wel niet aanwezig zijn om het bloemwerk in ontvangst te nemen, ligt de verantwoordelijkheid voor het alsnog in ontvangst nemen van het bruidswerk bij de klant. Deze dient hiertoe zelf contact op te nemen met SandraLuz. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe kosteloze levering of het annuleren van de bestelling.

Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. SandraLuz zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de klant zou aantonen dat aan SandraLuz opzet of grove schuld te verwijten valt.

Overeengekomen indicatieve leveringstijden zal door SandraLuz zoveel mogelijk in acht worden genomen. Onverhoopte overschrijding daarvan maakt SandraLuz niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het bloemwerk en/of gehuurde producten aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant SandraLuz daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 uur na de aflevering of ontvangst van het bruidswerk telefonisch en onderbouwd in kennis te stellen.

Eigendom van de bestelling en/of de verantwoordelijkheid over een gehuurd product, gaat over van SandraLuz naar de klant zodra de overdracht plaats heeft gevonden incluis de onder (artikel 5 Levering) punt 8. genoemde situaties.

SandraLuz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan de geleverde of gehuurde producten veroorzaakt door een gast, leverancier, of andere personen anders dan personeel van SandraLuz.

SandraLuz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (gehuurde) materialen en bloemwerk op de (trouw)locatie.

Betaling

De klant ontvangt na schriftelijke goedkeuring van de offerte een factuur van SandraLuz.

30% van het factuurbedrag dient uiterlijk 31 kalenderdagen vóór het evenement of – indien anders schriftelijk overeengekomen – op de afgesproken leveringsdatum te zijn voldaan op rekening van SandraLuz.

Het totale factuurbedrag dient uiterlijk 14 kalenderdagen vóór het evenement of – indien anders schriftelijk overeengekomen – op de afgesproken leveringsdatum volledig te zijn voldaan op rekening van SandraLuz. Inkoop van materialen geschiedt in principe ná betaling van het factuurbedrag.

Indien deze termijn wordt overschreden, loopt de klant het risico dat het overeengekomen materialen en of diensten niet geleverd kan worden volgens de door SandraLuz gehanteerde kwaliteitsnormen en volgens de in de offerte omschreven bepalingen. SandraLuz behoudt zich het recht voor om bij verstrijken van de betalingstermijn eenzijdig de offerte in te trekken.

Eigendom en Verhuur

Alle geleverde producten blijven eigendom van SandraLuz totdat deze volledig zijn betaald.

SandraLuz werkt met een borg. Afspraken over borg worden in overleg in de orderbevestiging opgenomen.

Voor het verhuren inspecteert SandraLuz de te verhuren artikelen om te garanderen zodat de klant de artikelen in goede staat ontvangt. Na retournering van de gehuurde artikelen dienen deze zich in dezelfde staat te bevinden als waarin het werd verhuurd. Retournering dient binnen 14 dagen te geschieden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

(enige) Schade aan of het ontbreken van (een van) de gehuurde artikelen zal worden verhaald op de huurder en van de borg in mindering worden gebracht. De huurder is onverminderd aansprakelijk voor schade die het bedrag van de ter zake betaalde borg te boven gaat.

Ophalen of bezorgen

SandraLuz kan de bestelde materialen bij een besteding vanaf €50 kosteloos bezorgen binnen een straal van 25 km vanaf de locatie van SandraLuz.

Bij leveringen van materialen bij een besteding onder de €50 of naar een bezorgadres verder dan 25 km, bedragen de bezorgkosten €0,40 per gereden km. incl. BTW.

De bestelling wordt uitgevoerd conform verzoek van de klant, deze dient zelf ervan verzekerd te zijn dat het opgegeven bezorgadres correct is en dat het materialen in ontvangst genomen kan worden.

SandraLuz is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de klant. Uiteraard zal SandraLuz zich maximaal inspannen om de bestelling naar wens te leveren.

Het op eigen gelegenheid ophalen en vervoeren of doen vervoeren van door SandraLuz geleverde en/of gehuurde producten komt voor rekening en risico van de klant.

Klachten

De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en aanverwante producten.

Klachten betreffende zichtbare gebreken aan of de kwaliteit van geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 1 uur na de aflevering of ontvangst telefonisch en/of per e-mail en onderbouwd aan SandraLuz te worden gemeld.

Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Aansprakelijkheid

De klant kan SandraLuz nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, schade aan kleding en/of immateriële schade

Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen - ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt- met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen SandraLuz en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin SandraLuz is gevestigd.

Overig

Prijzen vermeld in de offerte of orderbevestiging zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg- en/of stylingkosten.

SandraLuz respecteert de privacy van haar klanten en gaat derhalve zeer zorgvuldig om met klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Meer informatie hierover is te vinden in de Privacy Statement.

SandraLuz behoudt zich het recht voor om foto's van producten te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

SandraLuz behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.

In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Algemene Voorwaarden SandraLuz